Certyfikowane klasy mundurowe

Zadanie współfinansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej opracowane i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych  pilotażowy program wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie ma na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Korzyści dla uczniów.

Zakwalifikowane do programu szkoły uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorących udział w programie mogą liczyć na:

–   odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;

–   pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

–   przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

–   stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych komend uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego wraz z oceną końcową.

Okres realizacji zadania – styczeń 2018r. – grudzień 2019r.

Całkowita wartość zadania – 68437,50 zł

Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – 54750,00 zł

Wkład własny Powiatu Pruszkowskiego – 13687,50 zł

Scroll to Top
Skip to content