Egzamin sprawnościowy

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY MUNDUROWEJ 

Test prób sprawności fizycznej do klasy oddziału przygotowania wojskowego

Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego  wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych: 07 czerwca 2021 r. o godz. 900

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie w załączniku na stronie 3, które należy wydrukować i przynieść na test próby sprawności fizycznej.

Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawnościowej do klasy mundurowej w budynku szkoły.

Miejsce: sala gimnastyczna/ boisko sportowe Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena
w Piastowie.
 

  • Zapisy na testy sprawnościowe w kancelarii szkoły lub w dniu testów sprawnościowych. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica / prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE:

Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości i wytrzymałości.

Test sprawności fizycznej obejmuje trzy próby:

  • Bieg wahadłowy 10 x 10 m -. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokości co najmniej 120 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.
  • Skłony w przód w czasie 2 minut – Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokości bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód  jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń . Jeżelikontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
  • Pompki na ławeczce –uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – ćwiczący na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku.  Ręce rozstawia na szerokości barków. Po usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej. oceniający (kontrolujący) liczy tylko poprawnie wykonane powtórzenia – powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo pompek.

Normy prób sprawnościowych

Dziewczęta

 

Poziom sprawności

Bieg wahadłowy

Skłony tułowia

Pompki na ławeczce

Niski

pon.35,4s

10

do 10

Średni

33,4s

20

11-16

Dobry

31,4s

30

17-21

Bardzo dobry

30,4s

40

22-26

Wysoki

29,4s

50

pow. 27

Chłopcy

 

Poziom sprawności

Bieg wahadłowy

Skłony tułowia

Pompki na ławeczce

Niski

Pon.34,4s

30

do 15

Średni

31,4s

40

16-25

Dobry

30,4s

50

26-33

Bardzo dobry

28,4s

60

41-49

Wysoki

27,0s

70

pow.50

 

 

   Zatwierdził:                                                                         Sporządził:                                                                                                                                                              

mgr Jarosław STOLARSKI – Dyrektor                               mgr Przemysław BĘDZIECHOWSKI -nauczyciel edukacji                                                                                                                                                                                wojskowej, wychowania fizycznego    

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Nazwisko i imiona rodziców /opiekunów prawnych:

…………………………………………………………………………………………………………..…….………………………….……… Adres zamieszkania rodziców……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon komórkowy.……………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego*

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

(imię i nazwisko ucznia)

w testach sprawnościowych do Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z oddziałami przygotowania wojskowego które odbędą się w wyznaczonym terminie na terenie szkoły tj.  07 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz podaniu w celu udziału dziecka w testach sprawnościowych oraz rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań  zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w testach sprawnościowych do szkoły.

…………………………                                                            …………………….. ………..………………………..

(Miejscowość, data)                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie należy  dostarczyć  osobiście w dniu testów sprawności fizycznej do trenerów prowadzących testy.

* niepotrzebne skreślić

Scroll to Top
Skip to content