Ślubowanie klasy mundurowej
Certyfikat MON
Dołącz od nas

1 września 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z MON, ponieważ szkoła została objęta pilotażowym programem dla klas mundurowych.

O programie.

 Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych  pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu
o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej
i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Na czym polega program?

   Program pilotażowy uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Od roku szkolnego 2018/2019 dołączyło 51 szkół (w tym nasza) ruszyła druga edycja. Nauka w ramach programu odbywać się będzie w III klasie technikum przez cały rok i przez I półrocze w klasie IV. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego na obozach szkoleniowych. Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON,
w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Finalnie program ma zmierzać do utworzenia w Polsce – w oparciu o wojskowy podział administracyjny kraju – sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych.

Dla kogo?

W pilotażowej edycji programu bierze udział łącznie 109 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało – zgodnie z zamiarem docelowym – aby kwalifikacje odzwierciedlały mapę wojskowego podziału administracyjnego kraju i na obszar administrowany przez wojskowe komendy uzupełnień oraz działające w tych obszarach jednostek wojskowych przypadała przynajmniej jedna szkoła z klasami mundurowymi.

Korzyści dla uczniów.

Zakwalifikowane do programu szkoły uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorących udział w programie mogą liczyć na:

–   odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;

–   pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

–   przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

–   stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych komend uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego wraz z oceną końcową.

Współpraca.

Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany program podkreśla liczba instytucji
i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. Są to m.in. Biuro do Spraw Proobronnych koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej udzielający wsparcia merytorycznego, ok. 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów (dla naszej szkoły jest to
2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym) oraz ok. 80 Wojskowych Komend Uzupełnień wspierających szkoły (dla naszej szkoły WKU Ochota) w zakresie doradztwa zawodowego.

Dokumentem wykonawczym projektu jest „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, zatwierdzony przez Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony narodowej.

   

Scroll to Top
Skip to content