obowiązek nauki

Procedury dotyczące realizacji obowiązku nauki

w zespole szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie

Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania stosownych zapisów w dzienniku elektronicznym Librus stosując znaki:

nb” – uczeń nieobecny

sp” – uczeń spóźniony

ob” – uczeń obecny

u” – nieobecność usprawiedliwiona

de” – obecność delegacja

za” – obecność zawody

pr” – obecność praktyki

zz” – nieobecność na zajęciach zdalnych

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia swoich nieobecności w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły.

 2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci wyłącznie poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego Librus w wiadomości do wychowawcy klasy i zastępcy wychowawcy, w przypadku nieobecności wychowawcy lub korzystając z modułu e-Usprawiedliwienia. Uczeń pełnoletni może samodzielnie w wyżej wymienionej formie usprawiedliwiać swoje nieobecności.

 3. Usprawiedliwienie winno zawierać: imię i nazwisko ucznia, termin nieobecności (od– do), przyczynę nieobecności, podpis rodzica (prawnego opiekuna), a w przypadku uczniów pełnoletnich – podpis ucznia. W przypadku braku w/w informacji usprawiedliwienie jest nieważne.

 4. W przypadku braku usprawiedliwienia od rodziców/prawnych opiekunów, lekarza rodzinnego (lekarza specjalisty), usprawiedliwienia napisanego przez pełnoletniego ucznia lub w przypadku nieterminowego dostarczenia usprawiedliwienia, godziny nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.

 5. Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, rodzic/prawny opiekun/ uczeń pełnoletni ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę lub sekretariat szkoły. Jeżeli do takiego powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

 6. Uczniowie w trakcie zwolnień lekarskich nie mogą przychodzić do szkoły na wybrane zajęcia edukacyjne.

 7. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie nie dłużej jednak niż po 21 dniach od powrotu ucznia do szkoły.

 8. Wychowawca tylko w uzasadnionych przypadkach usprawiedliwia pojedyncze godziny nieobecności w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

 9. O przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca / zastępca wychowawcy klasy.

 10. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (zwolnienia lekarskie, itd.). Rozmowy z rodzicami odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. `

 11. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły lub skontaktować się z placówka służby zdrowia.

 1. Rodzic/prawny opiekun/ uczeń pełnoletni , dzień wcześniej, wysyła prośbę o zwolnienia ucznia z lekcji za pomocą Librusa (podając datę i godzinę oraz powód zwolnienia).

 2. Dodatkowo rodzic/prawny opiekun/ uczeń pełnoletni pisze zwolnienie na kartce.

 3. Uczeń przed wyjściem ze szkoły ma obowiązek udania się do wychowawcy klasy lub zastępcy wychowawcy (w razie nieobecności wychowawcy), z prośbą o zgodę na zwolnienie z lekcji. Wychowawca na kartce od rodziców pisze swoją zgodę na opuszczenie szkoły przez ucznia.

 4. Uczeń z kartką od wychowawcy udaje się do sekretariatu i wpisuje się w zeszycie wyjść, zostawia kartkę od rodziców wraz ze zgodą wychowawcy w sekretariacie i dostaje z sekretariatu poświadczenie zgody na opuszczenie szkoły.

 5. Osoba dyżurująca na portierni wypuszcza ucznia na podstawie poświadczenia z sekretariatu.

 6. Poświadczenie z sekretariatu jest zostawiane na portierni.

 7. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i zastępcy wychowawcy uczeń udaje się po zgodę na zwolnienie z lekcji do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

 8. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw od tej procedury.

 1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole.

 2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć (w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców).

 3. Nauczyciel ten jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji wyjścia (karta wyjścia/wycieczki wraz z załącznikami), w oparciu o którą wpisuje do dziennika lekcyjnego, co najmniej tydzień przed planowanym wyjściem, w rubryce dotyczącej frekwencji rodzaj zajęć (zawody, olimpiada, konkurs itp.)

 4. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do szkoły.

 5. Jeżeli konkurs lub zawody trwają np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień przewidzianych jest np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale może być zwolniony z odpowiedzi.

 1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie/ uczeń pełnoletni we własnym imieniu..

 2. Rodzice ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora szkoły, do którego dołączają zaświadczenie lekarskie.

 3. Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

 4. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów/ ucznia pełnoletniego, wychowawcę klasy oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

 5. W przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z obecności na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko lub oświadczenia ucznia w przypadku ucznia pełnoletniego. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Konieczna jest również zgoda dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

 6. W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

 7. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic lub uczeń składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

  Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.

 1. W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego.

 1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii lub etyki, a są to zajęcia umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być nieobecny lub zwolniony wcześniej do domu na podstawie złożonej przez rodziców lub ucznia pełnoletniego pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu na wyżej wymienione zajęcia (w deklaracji powinna być również informacja, że w tym czasie rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko niepełnoletnie).

 2. Jeżeli lekcja religii lub etyki występuje w środku zajęć danego dnia, a uczeń nie uczęszcza na te zajęcia, obowiązkowo spędza czas w bibliotece szkolnej lub innym wskazanym przez wychowawcę miejscu, pod opieką nauczyciela.

 3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do systematycznego monitorowania obecności ucznia we wskazanym miejscu.

 1. O zwolnienie ucznia z zajęć drugiego języka występują rodzice/prawni opiekunowie/ uczeń pełnoletni.

 2. Rodzice ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora szkoły, do którego dołączają opinię specjalisty.

 3. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć drugiego języka, informuje o tym rodziców/opiekunów/ ucznia pełnoletniego, wychowawcę klasy oraz nauczyciela języka obcego.

 1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje drugiego języka obcego, a są to zajęcia umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być nieobecny lub zwolniony wcześniej do domu na podstawie złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu na wyżej wymienione zajęcia (w deklaracji powinna być również informacja, że w tym czasie rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko).

 2. Jeżeli lekcja z drugiego języka obcego występuje w środku zajęć danego dnia, a uczeń nie uczęszcza na te zajęcia, obowiązkowo spędza czas w bibliotece szkolnej lub innym wskazanym przez wychowawcę miejscu, pod opieką nauczyciela.

 3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do systematycznego monitorowania obecności ucznia we wskazanym miejscu.

    1. Wychowawcy informują na pierwszych zebraniach rodziców o obowiązujących w szkole procedurach usprawiedliwiania nieobecności. Wychowawcy podają terminy konsultacji nauczycieli i spotkań z rodzicami w bieżącym roku szkolnym. Przekazanie informacji dokumentuje podpis rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego.

    2. Nauczyciele mają obowiązek systematycznie i rzetelnie sprawdzać frekwencję uczniów na każdej godzinie lekcyjnej.

    3. Wychowawcy usprawiedliwiają nieobecności uczniów na podstawie zwolnień lekarskich, wypisów ze szpitala, sanatoriów uzyskanych od rodziców/opiekunów/uczniów pełnoletnich.

    4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności wychowawcy prowadzą rozmowę wychowawczą z uczniami dotyczącą przyczyn nieobecności, motywują do poprawy sytuacji i przypominają o konieczności doniesienia usprawiedliwienia.

    5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach powyżej 7 dni, w sytuacji gdy wychowawca nie zna przyczyn absencji zobowiązany jest on do poinformowania o nieobecności ucznia (wiadomością w dzienniku elektronicznym).

    6. Wychowawca może wezwać rodzica do szkoły celem wyjaśnienia nieobecności ucznia, mobilizować go do systematycznego dostarczania usprawiedliwienia (jeśli uczeń był chory) lub dbałości o systematyczną kontrolę realizacji obowiązku szkolnego jego dziecka.

    7. Jeśli frekwencja ucznia budzi zastrzeżenia (liczne nieusprawiedliwione nieobecności, często powtarzająca się absencja na wybranym przedmiocie) wychowawca informuje o tym pedagoga lub psychologa szkolnego.

    8. Z końcem każdego miesiąca wychowawca zlicza frekwencję swych uczniów, odnotowuje uczniów nierealizujących obowiązek nauki (50%+1). Wykazuje się działaniami podjętymi w celu poprawy sytuacji.

    9. Pedagog/psycholog szkolny wraz z wychowawcą prowadzi z uczniem rozmowy wyjaśniające, interwencyjne, motywujące do zmiany postawy. Podczas konsultacji powiadamia rodzica o sytuacji, podjętych działaniach, informuje o konsekwencjach wynikających z nierealizowania obowiązku nauki, zobowiązuje do systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły.

    10. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane z egzekwowaniem obowiązku nauki (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) przez ucznia, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/ dokumentacji nauczyciela.

    11. W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna/ucznia z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (np. uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku nauki) wychowawcy informują o sytuacji dyrektora szkoły.

    12. Dyrektor szkoły realizuje kolejne etapy procedury: wysyła dwukrotnie listem poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku nauki, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym(zał. 1).

    13. Procedura dotycząca uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego zostaje wszczęta w miesiącu następnym po tym, w którym absencja wynosiła powyżej 50%+1 wszystkich zajęć edukacyjnych.

    14. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku nauki, dyrektor szkoły, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest Urząd Miasta Piastowa.

    15. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku nauki jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.

    16. Na koniec każdego semestru w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez kadrę kierowniczą, wychowawcy klas opracowują arkusz informacyjny klasy uwzględniający frekwencję uczniów.

    17. Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi nauki, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

    18. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku nauki w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku poza szkołą.

    19. W stosunku do ucznia wyciągane są konsekwencje zawarte w Statucie szkoły. Następuje systematyczny (co najmniej 1 raz w tygodniu) kontakt wychowawcy z rodzicem.

    20. Jeśli liczne nieobecności ucznia są usprawiedliwiane przez rodzica, wychowawca prowadzi z rodzicem rozmowę wyjaśniającą dotyczącą powodów nieobecności. W przypadku choroby, problemów rozwojowych, psychicznych edukacyjnych, wychowawczych proponowana jest konkretną pomoc i wsparcie specjalistów (np. nieobecności spowodowane chorobą-pomoc koleżeńska, zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli, spowodowane krnąbrnością ucznia-wsparcie psychologiczno-pedagogiczne psychologa/pedagoga szkolnego, skierowanie do konkretnej placówki typu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na badania psychologiczne spowodowane trudną sytuacją materialną ucznia-pomoc w uzyskaniu wyprawki, stypendium szkolnego, zasiłku losowego, obiadu refundowanego przez MOPS, wypożyczenie podręczników szkolnych itp.

 1. Uczeń który skończył 18 lat nie podlega obowiązkowi nauki, jednak nadal może
  uczęszczać do szkoły, aż do jej ukończenia w ramach obowiązku nauki.

 2. Na wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły może zastosować wobec ucznia pełnoletniego, który ma wysoką nieusprawiedliwioną absencję, kary lub/i środki dyscyplinujące określone w statucie szkoły (np. upomnienie, nagana).

 3. Uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów za nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć lekcyjnych w ilości przekraczającej połowę godzin przewidzianych do realizacji w trakcie semestru.

 4. Z uczniem pełnoletnim, nieuczęszczającym na zajęcia lekcyjne, w obecności wychowawcy i pedagoga, zostaje przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca, mająca na celu zachęcenie ucznia do regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych (jeżeli istnieje taka możliwość, wskazana jest obecność rodzica).

 5. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów. Wniosek o skreślenie przygotowuje wychowawca ucznia.

 6. W przypadku, kiedy nie ma fizycznej możliwości kontaktu z uczniem z powodu nieobecności ucznia oraz z jego rodzicami – wychowawca pisemnie informuje ucznia i rodziców/opiekunów prawnych o możliwości skreślenia z listy uczniów( zał.2).

 7. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o doręczeniu pisma do zainteresowanych oraz dalszej nieobecności na zajęciach lekcyjnych, zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów.

 8. Podstawą do wniosku o skreślenie może być także sytuacja występowania u ucznia
  zachowań trudnych, zagrażających zdrowiu lub życiu ucznia i/lub innych osób, gdy
  podjęte działania nie przynoszą skutków a zachowania nie zmieniają się mimo interwencji psychologiczno-pedagogicznej i rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie są w stanie zapewnić należytej opieki medycznej, mającej na celu rozwiązanie problemu lub nie podejmują współpracy ze szkołą w tym zakresie.

 9. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.

 10. Uczeń skreślony z listy uczniów z powodu wysokiej absencji nie może być ponownie przyjęty do Zespołu Szkół im.F. Nansena w Piastowie.

Scroll to Top
Skip to content