Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów. Informacji o dziecku udzielają ( wg kolejności) wyłącznie nauczyciele przedmiotów, wychowawca, pedagog, psycholog szkolny i dyrektor szkoły.
Opis pracy – ustalona kolejność działań, miejsca i czas przeprowadzenia poszczególnych czynności mając na względzie dobro procesu dydaktycznego i bezpieczeństwo uczniów.

1. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami i wychowawcami jest szkoła.
2. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym          spotkaniu z rodzicami.
3. Celem spotkań z rodzicami jest współpraca m.in. w zakresie wychowania i informowanie o postępach dzieci oraz frekwencji na          zajęciach.
4. Informacje o zebraniach rodziców przekazują wychowawcy klas poprzez swoich uczniów i na stronie internetowej szkoły.
5. Informacje ogólne dotyczące wszystkich uczniów są zamieszczane na gazetkach w korytarzu szkoły.
6. Spotkania odbywają się w formie:
     · zebrań ogólnych z rodzicami,
     · zebrania rady rodziców,
     · indywidualnych konsultacji,
     · zebrań klasowych.
     · dni otwartych.
8. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów szkoły mogą dodatkowo kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych          losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem (telefonicznie przez sekretariat szkoły), pisemnie przez dzienniczek            ucznia lub drogą elektroniczną.
9. Przed podjęciem rozmowy z prawnym opiekunem, nauczyciel (wychowawca), pedagog szkolny, psycholog szkolny, Dyrektor ma           obowiązek wylegitymowania opiekuna prawnego.
10. W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów międzylekcyjnych) nauczyciel nie może                          przyjmować rodziców/prawnych opiekunów.
11. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów na terenie szkoły są sale lekcyjne, pokój nauczycielski oraz               gabinety (dyrektora, pedagoga, itp.). Poza tymi miejscami informacji nie udziela się. Nie udziela się również telefonicznych,                   mailowych informacji o uczniach.
12. O ewentualnych zmianach terminu spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowawca jest zobowiązany pisemnie                       poinformować rodziców/prawnych opiekunów co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę                       spotkania (pozyskując informację zwrotną wraz z podpisem rodzica bądź prawnego opiekuna). Informacje o zebraniach są                   zamieszczone na stronie internetowej szkoły i na gazetce w korytarzu szkolnym.
13. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do obecności na zebraniach.
14. W razie nieobecności na dwóch zebraniach wychowawca może wezwać rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej (w                   terminie odpowiednim dla wychowawcy).
15. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców/prawnych opiekunów poza uzgodnionymi terminami.
16. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się rodzicami/prawnymi opiekunami telefonicznie, w innych sytuacjach         wzywa rodzica/prawnego opiekuna za pośrednictwem dzienniczka ucznia lub sekretariatu szkoły (w formie pisemnej).
17. Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2                    tygodni (zaraz po zebraniu informując dyrektora szkoły o zaistniałym problemie).
18. Nieobecność ucznia w szkole powyżej tygodnia rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają telefonicznie w sekretariacie szkoły w             pierwszym dniu nieobecności. Otrzymaną informację sekretarz szkoły przekazuje niezwłocznie wychowawcy klasy.
19. Wychowawca klasy w 5 dniu nieobecności ucznia w szkole i w razie braku informacji od rodziców (prawnych opiekunów),                     powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) i sporządza notatkę z rozmowy oraz dołącza ją do                   teczki  klasy.
20. Nieobecność ucznia w szkole rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają pisemnie w ciągu tygodnia od momentu powrotu             ucznia do szkoły.
21. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).
22. Rodzice ( prawni opiekunowie ) pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer telefonu, który jest wpisany do dziennika                         lekcyjnego. W razie zmiany numeru telefonu rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.
23. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów, rodzice/opiekunowie kierują w następującej                     kolejności do:
        a) nauczyciela uczącego danego przedmiotu,
        b) wychowawcy klasy, a w wyjątkowych przypadkach do:
             1) Dyrektora Szkoły,
             2) Rady Pedagogicznej,
             3) organu nadzorującego szkołę.
24. Rodzice i nauczyciele, w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.

Dokumentowanie spotkań:
1. Odnotowanie w dzienniku obecności rodziców/opiekunów na zebraniach.
2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym.

Scroll to Top
Skip to content