Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji w 2020 roku

Rozporządzenie nr 3 Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie dotyczące przeprowadzenia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)II.

II. OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA NANSENA W PIASTOWIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 – czteroletniego liceum ogólnokształcącego

 1. Liceum ogólnokształcące – 1 oddział liczba uczniów do 32 – rozszerzenie – język polski, klasa oddziału wojskowego 30 godzin w pierwszej klasie zajęć –edukacji wojskowej,

– pięcioletniego technikum

 1. Technik fotografii i multimediów – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 2. Technik realizacji nagrań – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 3. Technik rachunkowości – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – matematyka,
 4. Technik usług fryzjerskich – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 5. Technik hotelarstwa -½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 6. Technik transportu kolejowego – ½ oddziału liczba uczniów do 16  – rozszerzenie – geografia,
 7. Technik programista – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – informatyka,
 8. Technik weterynarii – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – biologia,
 9. Technik reklamy – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie geografia,
 10. Technik obsługi turystycznej – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – geografia,
 11. Technik logistyk – 1 oddział liczba uczniów do 32 – rozszerzenie – geografia, klasa oddziału wojskowego 15 godzin w pierwszej klasie zajęć –edukacji wojskowej,

– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 1. Branżowa wielozawodowa – 1 oddział liczba uczniów do 32

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW: 

 1. Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez szkołę

– do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej) –zawierające niezbędne dane osobowe oraz deklaracje wyboru szkoły i ukierunkowania klasy (klas) i drugiego języka obcego, uczęszczanie na religię/etykę bądź nieuczęszczanie na zajęcia, wychowanie do życia w rodzinie bądź nieuczęszczanie na zajęcia.

 1. Dwie aktualne fotografie (na odwrocie: imię i nazwisko).
 2. Dokumenty potwierdzające: udział w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub udział, w co najmniej II etapie olimpiad przedmiotowych (organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN).
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane na szczeblu co najmniej wojewódzkim i/lub powiatowym.
 4. Opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej lub poradni specjalistycznej – jeśli taką opinię kandydat posiada.
 5. Zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z innych uprawnień szczególnych.
 6. Zaświadczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące dysleksji lub dysgrafii – jeśli takie zaświadczenie kandydat posiada.
 7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa).
 8. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia OKE).
 9. Pisemną informację o wynikach egzaminu po szkole podstawowej z języka obcego.
 10. Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole (po zakwalifikowaniu, przy składaniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia).

 

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustala się terminy przeprowadzenia rekrutacji.

 1. Terminarz rekrutacji na każdy rok szkolny jest zgodny z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Coroczne zmiany terminarza rekrutacji, po opublikowaniu go przez Kuratora Oświaty, dokonywane są w „Zasadach rekrutacji” zgodnie z zarządzeniem Kuratora

i zmiany te nie wymagają uchwały rady pedagogicznej.

 1. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Lp.

Rodzaje czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązku zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28 luty 2020r.

28 luty 2020r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu biorąc pod uwagę terminy związane z przyjęciem do szkoły uczniów do oddziału wojskowego.

25 maja 2020r. godzina 9.00

28 lipca 2020r. godzina 9.00

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020r. do godziny 15.00

od 22 lipca 2020r. do 27 lipca 2020r. do godziny 15.00

4

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami do klas oddziału wojskowego

od 11 maja 2020r. do 20 maja 2020r. do godziny 15.00

od 22 lipca 2020r. do 27 lipca 2020r. do godziny 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej dla oddziału wojskowego

10 czerwiec 2020r.

7 sierpień 2020r.

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. do godziny 15.00

 

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienia przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 24 czerwca 2020r.

do 29 lipca 2020r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wskazanych w oświadczeniach

do 10 lipca 2020r.

do 14 sierpnia 2020r.

9

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020r. godz. 12.00

17 sierpień 2020r. godz. 12.00

10

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 11 maja 2020r. do 14 lipca 2020r.

od 22 lipca 2020r. do 18 sierpnia 2020r.

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkół technikum i branżowej zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 lipca 2020r. do 20 lipca 2020r. do godziny 15.00

od 17 sierpnia 2020r. do 21 sierpnia 2020r. do godziny 15.00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020r. godz. 14.00

24 sierpień 2020r. godz. 14.00

13

Poinformowanie przez dyrektora szkoły do kuratorium oświaty o liczbie miejsc wolnych w szkole.

21 lipiec 2020r. godz. 14.00

24 sierpień 2020 godz. 14.00

14

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie miejsc wolnych w szkole

do 22 lipca 2020r. 

do 25 sierpnia 2020r.

15

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 28 lipca 2020r.

do 31 sierpnia 2020r.

16

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

18

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

V. ZASADY PUNKTACJI :

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący –18 punktów;

bardzo dobry –17 punktów;

dobry –14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający –2 punkty.

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

4. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty,

b) krajowym – 3 punkty,

c) wojewódzkim – 2 punkty,

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

a) za ocenę celującą po 35 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów,

c) za ocenę dobrą po 25 punktów,

d) za ocenę dostateczną po 15 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów.

Z języka obcego nowożytnego:

a) za ocenę celującą – 30 punktów,

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,

c) za ocenę dobrą – 20 punktów,

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

V. Postępowanie rekrutacyjne

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do klas wstępnych – wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – wyniki prób sprawności fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Skip to content