Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji w 2021 roku

Wniosek o przyjęcie do szkoły – plik PDF 638 KB pobierz

Informacja o spełnieniu kryteriów – plik PDF  356KB pobierz

Prezentacja szkoły – plik PDF 2 MB pobierz

Rozporządzenie nr 4 Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie dotyczące przeprowadzenia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych.

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.
 4. OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA NANSENA W PIASTOWIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 – czteroletniego liceum ogólnokształcącego

 1. Liceum ogólnokształcące – 1 oddział liczba uczniów do 32 – rozszerzenie – język polski, klasa oddziału wojskowego 30 godzin w pierwszej klasie zajęć –edukacji wojskowej,

– pięcioletniego technikum

 1. Technik fotografii i multimediów – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 1. Technik realizacji nagrań – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 2. Technik rachunkowości – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – matematyka,
 3. Technik usług fryzjerskich – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 4. Technik hotelarstwa -½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
 5. Technik transportu kolejowego – ½ oddziału liczba uczniów do 16  – rozszerzenie – geografia,
 6. Technik programista – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – informatyka,
 7. Technik weterynarii – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – biologia,
 8. Technik reklamy – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie geografia,
 9. Technik obsługi turystycznej – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – geografia,
 10. Technik logistyk – 1 oddział liczba uczniów do 32 – rozszerzenie – geografia, klasa oddziału wojskowego 15 godzin w pierwszej klasie zajęć –edukacji wojskowej,
 11. Technik lotniskowych służb operacyjnych – -½ oddziału liczba uczniów do 16, – rozszerzenie – język angielski,
 12. Technik eksploatacji portów i terminali – -½ oddziału liczba uczniów do 16, – rozszerzenie – język angielski,
 13. Technik automatyk – -½ oddziału liczba uczniów do 16, – rozszerzenie – język angielski.

– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 1. Branżowa wielozawodowa – 2 oddziały liczba uczniów do 32

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW:

 1. Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez szkołę

– do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej) –zawierające niezbędne dane osobowe oraz deklaracje wyboru szkoły i ukierunkowania klasy (klas) i drugiego języka obcego, uczęszczanie na religię/etykę bądź nieuczęszczanie na zajęcia, wychowanie do życia w rodzinie bądź nieuczęszczanie na zajęcia.

 1. Dwie aktualne fotografie (na odwrocie: imię i nazwisko).
 2. Dokumenty potwierdzające: udział w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub udział, w co najmniej II etapie olimpiad przedmiotowych (organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN).
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane na szczeblu co najmniej wojewódzkim i/lub powiatowym.
 4. Opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej lub poradni specjalistycznej – jeśli taką opinię kandydat posiada.
 5. Zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z innych uprawnień szczególnych.
 6. Zaświadczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące dysleksji lub dysgrafii – jeśli takie zaświadczenie kandydat posiada.
 7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa).
 8. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia OKE).
 9. Pisemną informację o wynikach egzaminu po szkole podstawowej z języka obcego.
 10. Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole (po zakwalifikowaniu, przy składaniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia).

 1. TERMINARZ REKRUTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustala się terminy przeprowadzenia rekrutacji.

 1. Terminarz rekrutacji na każdy rok szkolny jest zgodny z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Coroczne zmiany terminarza rekrutacji, po opublikowaniu go przez Kuratora Oświaty, dokonywane są w „Zasadach rekrutacji” zgodnie z zarządzeniem Kuratora

i zmiany te nie wymagają uchwały rady pedagogicznej.

 1. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaje czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r.

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa

w pkt 6-7

do 14 maja 2021 r. do godziny 15.00

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca2021 r.; II  do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.; II  do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.; II termin1 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin do 17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

11

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00

5 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r. godz. 14.00

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.godz. 14.00

16 sierpnia 2021 r. godz. 14.00

14

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r

15

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

16

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

17

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

18

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

19

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

20

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

21

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

22

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie

 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

 Dyrektor szkoły – wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

 * Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
 1. ZASADY PUNKTACJI :
 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach

z:  języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący –18 punktów;

bardzo dobry –17 punktów;

dobry –14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający –2 punkty.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów
 2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. c) 2tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 4. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 5. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;
 6. b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;
 7. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
 8. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 9. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 10. b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 11. c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 12. d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 13. e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 14. f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 15. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 16. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 17. b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 18. c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 19. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 20. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 21. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 22. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 23. a) międzynarodowym – 4 punkty,
 24. b) krajowym – 3 punkty,
 25. c) wojewódzkim – 2 punkty,
 26. d) powiatowym – 1 punkt
 27. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 28. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 29. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 30. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 31. a) za ocenę celującą po 35 punktów,
 32. b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów,
 33. c) za ocenę dobrą po 25 punktów,
 34. d) za ocenę dostateczną po 15 punktów,
 35. e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów.
 36. Z języka obcego nowożytnego:
 37. a) za ocenę celującą – 30 punktów,
 38. b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,
 39. c) za ocenę dobrą – 20 punktów,
 40. d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,
 41. e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
 1. Postępowanie rekrutacyjne

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do klas wstępnych – wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – wyniki prób sprawności fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Scroll to Top
Skip to content