Zasady przyjmowania uczniów – cudzoziemców do szkoły

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły oraz złożyć dokumenty.  Przez pojęcie dokumentów należy rozumieć dokumenty wymienione w  2 pkt 3 ww. rozporządzenia. Takimi dokumentami są:

   1) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

   2)świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

   3) świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, jeśli uczeń uczęszczał już do szkoły na terenie kraju.

Publiczna szkoła ponadpodstawowa przyjmuje uczniów w miarę posiadania wolnych miejsc.

   Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie mają znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

Scroll to Top
Skip to content