Zawieszenie zajęć z powodu zagrożenia koronawirusem

Piastów, 11 marca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie

z dnia 11 marca 2020r.

 w sprawie odwołania zajęć lekcyjnych od dnia 12.03.2020r. do dnia 25.03.2020r.

 

Działając na podstawie specustawy Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

Zawiesza się zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r.

§ 2

Jednocześnie informuję, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego zawiesza się w ww. terminie   funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Oznacza to, że w tym okresie placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 3

W celach dydaktycznych zobowiązuje się uczniów do kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną oraz poprzez ustalony indywidualny z nauczycielem/wychowawcą sposób elektroniczny lub telefoniczny.

§ 4

Kadra pedagogiczna pozostaje w pełnej gotowości do pracy i jest do dyspozycji dyrektora szkoły.

§ 5

Zobowiązuje się nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły do śledzenia wiadomości przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny i zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca  2020r.

 

link: specustawa Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2020r.

 

Scroll to Top
Skip to content