Egzamin maturalny

Egzamin maturalny 2022/2023

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn . zm.)
 • ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1644), dotyczącym egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn . zm.), dotyczącego egzaminu maturalnego w Formule 2015
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645, z późn . zm.), dotyczącym egzaminu maturalnego do zdających obywateli Ukrainy
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246) (dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1698) (dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, z późn . zm.)
 • informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarówno dla egzaminu maturalnego w Formule 2023, jak i egzaminu maturalnego w Formule 2015
 • komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 roku
 • komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych języków w roku 2023, wraz z aneksami do tych komunikatów z 13 czerwca 2022 r.
 • wykaz olimpiad, o którym mowa w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych na rok szkolny 2022/2023
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 562, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, z późn . zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 1534)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 373)
 • W 2023 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach, tj.:

  1) w Formule 2023 – dla absolwentów 4 letniego liceum ogólnokształcącego
  2) w Formule 2015 – dla absolwentów 4 – letniego technikum

 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych (z wyjątkiem języków obcych nowożytnych) jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie:
  1) rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo
  2) dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego. 
 • Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., zdaje obowiązkowo – w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu.
 • Są to następujące przedmioty:
  1) język polski
  2) język obcy nowożytny
 • Absolwent w części pisemnej zdaje obowiązkowo (egzaminy na poziomie podstawowym):
  1) język polski
  2) matematyka
  3) język obcy nowożytny
 • Abyw2023r.uzyskaćświadectwodojrzałości,absolwentobowiązkowo przystępujerównieżdoczęścipisemnejegzaminuzjednegoprzedmiotu dodatkowegonapoziomierozszerzonymlub–wprzypadkujęzyka obcegonowożytnego–napoziomierozszerzonymalbodwujęzycznym
 • Katalog przedmiotów:

  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski,  język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie


  Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym

  nie zależy

  od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole

 • W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, nie musi przystąpić absolwent wybranych typów szkół, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika
 • W 2023 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym w przypadku albo dwujęzycznym
 • W 2023 r. absolwenci wszystkich szkół przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023 nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

  1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
  2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
  3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
  4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
  5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 • Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt 12,może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.
 • Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły w określonych terminach:
  1) deklaracja wstępna do 30 września 2022 r.
  2) deklaracja ostateczna do do 7 lutego 2023 r.
  3) wzór deklaracji 1a (deklaracja A)
 • Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób, które posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe itp.). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 • Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją wstępną (do 30 września 2022 r.) lub z deklaracją ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).
 • Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
 • Deklarację w postaci elektronicznej (edeklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
 • Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e elektronicznej.
 • Link do e-deklaracji (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji)
 • Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologicznopedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
 • Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), którzy w 2023 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2022 r.
 • Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.
 • Wszczególnychprzypadkachlosowychlubzdrowotnych,uniemożliwiających przystąpieniedoegzaminumaturalnegozdanegoprzedmiotulubprzedmiotóww częściustnejlubczęścipisemnejwterminiegłównym,dyrektorokręgowejkomisji egzaminacyjnej,naudokumentowanywniosekabsolwentalubjegorodziców (załącznik6),możewyrazićzgodęnaprzystąpienieprzezabsolwentadoegzaminu maturalnegoztegoprzedmiotulubprzedmiotówwterminiedodatkowym(w czerwcu2023r.).
 • Wniosek,októrymmowa,absolwentlubjegorodziceskładajądodyrektoraszkoły, wktórejabsolwentprzystępujedoegzaminumaturalnego,niepóźniejniżwdniu, wktórymodbywasięegzaminmaturalnyzdanegoprzedmiotu.
 • Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego (w ramach harmonogramu określonego w komunikacie dyrektora CKE) po uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca 2023 r.
 • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 r.
 • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
  1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
 • Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 • Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2023 r.
 • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.
 • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r
 • Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach
 • Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 • Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:
  1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  2) słabosłyszących
  3) niesłyszących
  4) słabowidzących
  5) niewidomych
  6) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
  7) obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym
  8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:
  1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  5) opinia poradni psychologiczno trudnościach w uczeniu się
  6) opinia poradni psychologiczno trudnościach w uczeniu się
     a)uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
     b) pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
     c) uczniów – obywateli Ukrainy oraz absolwentów – obywateli Ukrainy
 • W 2023 r. absolwent zdał egzamin maturalny (zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015), jeśli:
  1) W 2023 r. absolwent zdał egzamin maturalny (zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015), jeśli:
  2) W 2023 r. absolwent zdał egzamin maturalny (zarówno w Formule 2023, jak i w Formule 2015), jeśli:
 • W 2023 r. absolwent szkoły przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023, zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
 • W 2023 r. absolwent, który skorzystał z uprawnień wynikających z posiadania dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
 • Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (z wyjątkiem absolwenta technikum ) lub któremu
  1) unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, lub
  2) unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego przystąpił, lub
  3) unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpił,

  nie zdał egzaminu maturalnego.
PrzedmiotPoziom podstawowyPoziom rozszerzony
Język polski (test, wypracowanie), matematyka170180
Język obcy nowożytny120150 / 180 ( dwujęzyczny )
Biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie 180
Informatyka część I 60
część II 150
PrzedmiotPoziom podstawowyPoziom rozszerzony
Język polski (język polski w użyciu, test historycznoliteracki, wypracowanie)240180
matematyka170180
Język obcy nowożytny120150 / 180 ( dwujęzyczny )
Biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie 180
Informatyka 210
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię z poradni psychologiczno przedkłada się wraz z deklaracją do 30 września 2022 r.
 • W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
 • Do 7 lutego 2023 r. przyjmowanie ostatecznych deklaracji od zdających maturę w sesji wiosennej 2022/2023
 • 28 kwiecień 2023 r. – uroczyste zakończenie nauki w technikum
 • 10 – 23 maja 2023r. – część ustna egzaminu maturalnego
 • 4- 23 maja 2023r.  – część pisemna egzaminu maturalnego
 • Termin dodatkowy :
  1) 5 – 7 czerwca 2023 r.  – część ustna egzaminu maturalnego
  2) 1 – 19 czerwca 2023 r.  – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 7 lipca 2023 r. – ogłoszenie wyników matur i przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości
 • Egzamin poprawkowy :
  21 sierpnia 2023 r. – część ustna egzaminu maturalnego
  22 sierpnia 2023 r. – część pisemna egzaminu maturalnego
 • 8 września 2023 r. – ogłoszenie wyników matur poprawkowych

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego 2023 znajdują się na stronach:

Strona startowa

https://www.oke.waw.pl/

Scroll to Top
Skip to content