Rekrutacja 2023/2024

Liczba wolnych miejsc
w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie:

 

Liceum Ogólnokształcące – 20

Technikum:

technik logistyk – 11

technik Fotografii i multimediów – 14

technik weterynarii – 18

technik organizacji turystyki – 23

technik robotyk – 24

technik programista – 24

Szkoła Branżowa I Stopnia – 15

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 

Od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

9 sierpnia: komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wyniki sprawdzisz w szkole.

Od 9 do 10 sierpnia do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia 

Aby to potwierdzić, musisz złożyć oryginały:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

11 sierpnia do godz. 14:00: komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wniosek:

 
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz plik pdf  877 KB
 • Informacja o spełnieniu kryteriów – pobierz plik pdf  226KB

                                                                             Zarządzenie nr 10

Dyrektora zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie dotyczące przeprowadzenia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych.

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
2. ZARZĄDZENIE NR 3 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024
3. ZARZĄDZENIE NR 12 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

II. OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA NANSENA W PIASTOWIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
– czteroletniego liceum ogólnokształcącego
1. Liceum ogólnokształcące – 1 oddział liczba uczniów do 32 – rozszerzenie – język polski, klasa oddziału wojskowego 30 godzin w pierwszej klasie zajęć –edukacji wojskowej,

– pięcioletniego technikum

1. Technik fotografii i multimediów – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – język angielski,
2. Technik programista – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – informatyka,
3. Technik weterynarii – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – rozszerzenie – biologia,
4. Technik obsługi turystycznej – ½ oddziału liczba uczniów do 16 – geografia,
5. Technik logistyk – 1 oddział liczba uczniów do 32 – rozszerzenie – geografia, klasa oddziału wojskowego 15 godzin w pierwszej klasie zajęć –edukacji wojskowej,

– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

1. Branżowa wielozawodowa – 1 oddział liczba uczniów do 32

Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej
Branżowej Szkoły I stopnia jest posiadanie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej
nauki zawodu, która – zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy
(art. 190 – 196), może zostać zawarta przez pracodawcę z
osobą, która ukończyła 15 lat
lub ukończy 15 lat w
roku kalendarzowym, w którym zawierana jest umowa (czyli do
końca grudnia 2022r.)

Nauka  w okresie 36 miesięcy (3 lata)
obejmuje:

Dokształcanie teoretyczne – pracownik młodociany uczęszcza
do Branżowej Szkoły I stopnia i w trakcie zajęć w szkole
(ogólne przedmioty) oraz na miesięcznych kursach
dokształcających w ośrodkach dokształcania w różnych miastach w
Polsce (zawodowe przedmioty teoretyczne) pogłębia swoją wiedzę
teoretyczną. Pracownicy młodociani mają obowiązek dokształcać się
do ukończenia 18 lat.

Praktyczną naukę zawodu – odbywa się u
pracodawcy. Pracownik młodociany może wykonywać tylko prace
objęte programem praktycznej nauki zawodu. Wiedza i
umiejętności, jakie zdobył pracownik młodociany, są sprawdzane
podczas egzaminu zawodowego pod koniec klasy trzeciej.
Otrzymując możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie  pracownik młodociany ma stać się
wykwalifikowanym robotnikiem lub czeladnikiem. Świadectwa
otrzymane po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia umożliwiają
nie tylko podjęcie pracy w zawodzie, ale również kontynuowanie
kształcenia w Branżowych Szkołach II stopnia.

Uczniowie uczęszczają do szkoły i pracy wg
poniższego systemu

 • kl. I, II – 3 dni w szkole, 2 dni u
  pracodawcy,
 • kl.   III – 2 dni w szkole i 3 dni u
  pracodawcy.

Kształcimy w poniższych zawodach:

– elektryk

– mechanik – monter maszyn i urządzeń

– elektromechanik pojazdów samochodowych

– cukiernik

– piekarz

– kucharz

– sprzedawca

– fryzjer

– krawiec

– lakiernik samochodowy

– mechanik precyzyjny

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie

– ogrodnik

– stolarz

– ślusarz

W sprawie możliwych miejsc praktycznej nauki
zawodu i zawarcia umowy z pracodawcą, Rodzicom Kandydatów
proponujemy kontakt z pracownikami Hufca OHP  ul. Promyka 24/26
05-800 Pruszków, tel. 22 728 86 54

 

Umowę, wraz z oryginałami świadectwa
ukończenia i zaświadczeniem o wynikach egzaminu, 
zakwalifikowani Kandydaci powinni dostarczyć do szkoły w
terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

III. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW:

1. Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez szkołę
– do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej) –zawierające niezbędne dane osobowe oraz deklaracje wyboru szkoły i ukierunkowania klasy (klas) i drugiego języka obcego, uczęszczanie na religię/etykę bądź nieuczęszczanie na zajęcia, wychowanie do życia w rodzinie bądź nieuczęszczanie na zajęcia.
2. Dwie aktualne fotografie (na odwrocie: imię i nazwisko).
3. Dokumenty potwierdzające: udział w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub udział, w co najmniej II etapie olimpiad przedmiotowych (organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN).
4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane na szczeblu co najmniej wojewódzkim i/lub powiatowym.
5. Opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej lub poradni specjalistycznej – jeśli taką opinię kandydat posiada.
6. Zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z innych uprawnień szczególnych.
7. Zaświadczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące dysleksji lub dysgrafii – jeśli takie zaświadczenie kandydat posiada.
8. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa).
9. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia OKE).
10. Pisemną informację o wynikach egzaminu po szkole podstawowej z języka obcego.
11. Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole (po zakwalifikowaniu, przy składaniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia).

IV. TERMINARZ REKRUTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustala się terminy przeprowadzenia rekrutacji.
1. Terminarz rekrutacji na każdy rok szkolny jest zgodny z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
2. Coroczne zmiany terminarza rekrutacji, po opublikowaniu go przez Kuratora Oświaty, dokonywane są w „Zasadach rekrutacji” zgodnie z zarządzeniem Kuratora i zmiany te nie wymagają uchwały rady pedagogicznej.
3. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024: W PRZYGOTOWANIU;
4. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

 

V. ZASADY PUNKTACJI :

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentachz:  języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, i z dwóch przedmiotów takich jak (biologia, geografia, wychowanie fizyczne, j. angielski, chemia, informatyka) obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

             celujący –18 punktów;

             bardzo dobry –17 punktów;

             dobry –14 punktów;

             dostateczny – 8 punktów;

             dopuszczający –2 punkty.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów
 2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. c) 2tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 4. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 5. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;
 6. b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;
 7. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
 8. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 9. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 10. b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 11. c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 12. d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 13. e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 14. f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 15. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 16. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 17. b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 18. c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 19. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 20. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 21. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 22. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 23. a) międzynarodowym – 4 punkty,
 24. b) krajowym – 3 punkty,
 25. c) wojewódzkim – 2 punkty,
 26. d) powiatowym – 1 punkt
 27. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 28. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 29. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 30. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 31. a) za ocenę celującą po 35 punktów,
 32. b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów,
 33. c) za ocenę dobrą po 25 punktów,
 34. d) za ocenę dostateczną po 15 punktów,
 35. e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów.
 36. Z języka obcego nowożytnego:
 37. a) za ocenę celującą – 30 punktów,
 38. b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,
 39. c) za ocenę dobrą – 20 punktów,
 40. d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,
 41. e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 VI. Postępowanie rekrutacyjne

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do klas wstępnych – wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – wyniki prób sprawności fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Skip to content