Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Terminy egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 r.
TECHNIK EKONOMISTA , ECHNIK RACHUNKOWOŚCI, TECHNIK LOGISTYK,

SESJA ZIMA 2023 ( klasy 4 po gimnazjum i  poprawki)

 

 

SESJA LATO 2023 ( klasy 3 po podstawówce)

 

Dokładne godziny egzaminów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie uczniowskim na miesiąc przed egzaminami.

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

Istota egzaminu

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły terminie jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły. (nie dotyczy to zdających egzamin według tzw. formuły 2017).

Uczniowie oraz absolwenci Technikum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika przystępują do egzaminu zawodowego, który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Jest to egzamin zewnętrzny,
oceniany przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu przystępują uczniowie realizujący kształcenie zgodnie z podstawą programową 2019.

Formuła 2019

Egzamin dla podstawy programowej 2019 będzie przeprowadzony w dwóch częściach

  1. pisemnej w formie elektronicznej ,,dk” (technik ekonomista, technik rachunkowości,
    technik  logistyk po podstawówce)  oraz w wersji ,,d” – dokumentacja ( technik logistyk
    po gimnazjum)
  1. praktycznej  w formie elektronicznej (technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk)

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg 2019 (klasyfikacje trzyliterowe) egzamin jest OBOWIĄZKOWY. Jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpi do którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to może przystąpić do tej części egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, nie później niż w dniu w którym odbywa się część pisemna lub praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Uwaga!!
Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia roku szkolnego.

Kwalifikacje w ramach, których będą przeprowadzane egzaminy dla poszczególnych klas

Deklaracje na egzamin należy złożyć do dnia:

  • 15 września – dla sesji zima 2023
  • 7 lutego – dla sesji lato 2023

pobierz plik deklaracji:  https://zslie1.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Zalacznik-3.docx

Uczeń posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się składa w/w dokument wraz z deklaracją.

Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa – czas trwania 60min. Test zawiera 40 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie zadań do rozwiązana i trwa w zależności od kwalifikacji 120 min lub 180 min.

Uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej –co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania tj. odpowiedział prawidłowo na co najmniej 20 pytań;
  • z części praktycznej –co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom zawodowy. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów.

Harmonogram organizacji egzaminów

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023  – https://oke.waw.pl/files/oke_waw_43403.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022.pdf.pdf

Więcej informacji o egzaminie zawodowym – formuła 2019 znajdziesz na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego przez Dyrektora OE:

https://pszczelawola.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/0031-SIOEPKZ-Instrukcja-udzielania-dost%C4%99pu-do-portalu-zdaj%C4%85cego.pdf

Uczniowie proszeni są o zgłoszenie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:
– dowodu tożsamości;
– długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
– cześć pisemna – kalkulator prosty;
– część praktyczna TE – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;
– część praktyczna TL – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

Scroll to Top
Skip to content